Merikartta-blogissa: Vuoropuhelulla kohti hiilineutraalia huomista

15.09.2021

Viimeisin IPCC:n raportti maalaa huolestuttavan kuvan ilmastonmuutoksen etenemisestä. Raportin mukaan 2 celsiusasteen alle jäävä lämpötilannousu on mahdollista vain, mikäli kasvihuonekaasupäästöjä pystytään vähentämään radikaalisti tulevina vuosikymmeninä. Huoli ilmastokatastrofista ja sen aiheuttamasta humanitäärisestä kriisistä on saanut päättäjät reagoimaan tulevilla sääntelymuutoksilla. Jotta organisaatiot pystyvät ylläpitämään kilpailukykyään, tulee niiden tehdä kaikkensa varmistaakseen muutosvalmiutensa. Merikartan syyskuussa julkaistava sidosryhmäkysely pyrkii tehostamaan hankkeeseen osallistuvien toimijoiden vuoropuhelua ja mahdollisuuksia kiertotalouden mukaiselle liiketoiminnalle.

Yritykset eivät luo kilpailukykyään yksin, vaan ne voivat hyödyntää samalla alueella toimivien eri alojen toimijoiden liittymäkohtia. Klusteri- tai ekosysteemiajattelussa yritysten toiminta- ja kilpailukykyä pyritään tehostamaan tarkastelemalla klusterin eri toimijoiden välisten suhteiden määrää ja laajuutta.

Organisaatioiden toimiessa osana alan sosiaalista verkostoa luottamuksellinen tietotaidon jakaminen ja omaksuminen helpottuu. Tämän on huomattu tehostavan kyseisen ekosysteemin innovaatiotoimintaa. Tunnetuimpia klustereita lienevät teknologia-alan keskittymä Piilaakso sekä viihdealan ”hotspot” Hollywood. Suomessa samankaltainen maantieteellinen tietotaidon keskittymä on meriklusteri. Suomella on pitkä historia merellisten elinkeinojen aloilta. Alueella operoikin noin 3000 yritystä, jotka hyödyntävät toiminnassaan mereen liittyvää osaamista.

Kuten muidenkin alojen organisaatioita, myös meriklusterin toimijoita koskettavat ilmastonmuutos ja siihen liittyvä tulevaisuudessa lisääntyvä sääntely. Euroopan unionin tavoitteena on olla ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, ja tämän johdosta Euroopan komissio on 2019 julkaissut strategisen EU Green Deal -kasvuohjelman. Ohjelmaan liittyvä ensimmäinen toimenpide, niin sanottu 55-valmiuspaketti, pyrkii mittavilla ja laaja-alaisilla regulaatio- ja ohjausmekanismimuutoksilla varmistamaan kasvihuonekaasupäästöjen 55 prosenttiyksikön laskun vuoteen 2030 mennessä. Komissio on muun muassa ehdottanut päästökaupan laajentamista meriliikenteeseen.

Myös kansallisen merenkulkujärjestö IMO:n tavoitteena on parantaa merenkulkualan hiili-intensiteettiä vuoteen 2030 mennessä. Alalla toimivien organisaatioiden on hyvä huomioida tulevat muutokset päätöksenteossaan ja pyrkiä hyödyntämään meriklusterin toimijoiden kollektiivinen innovaatiotoiminta. Aktivoimalla klusterin eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja syventämällä yhteistyötä otetaan tulevan sääntelyn kannalta proaktiivinen askel kohti hiilineutraalia huomista.

Syyskuussa lähetettävässä sidosryhmäkyselyssä annetaan meriklusterin toimijoille tilaisuus kertoa Merikartalle, miten hanke on organisaatioiden näkökulmasta onnistunut tilan luomisessa luottamukselliselle vuoropuhelulle sekä miten vastuullisuuteen liittyvää tietotaitoa on saatu lisättyä.

Merikartta-hanke pyrkiikin lisäämään Suomen meriklusterin toimijoiden välistä dialogia niin määrällisesti kuin laadullisesti. Hankkeen tavoitteena on rakentaa avoimuuteen ja luottamukseen perustuva organisaatioiden ja asiantuntijoiden verkosto ja näin vauhdittaa alan innovaatiotoimintaa, lisätä ja jakaa hankkeen sidosryhmien tietotaitoa sekä näin luoda toimintaedellytykset kiertotalouden mukaiselle meriklusterille.

Jotta tavoitteiden saavuttamisen etenemisestä pysyttäisiin niin sanotusti kartalla, on äärimmäisen tärkeää pyrkiä kaksisuuntaiseen kommunikaatioon hankkeen asiantuntijoiden ja meriklusterin toimijoiden välillä. Syyskuussa lähetettävässä sidosryhmäkyselyssä annetaan meriklusterin toimijoille tilaisuus kertoa Merikartalle, miten hanke on organisaatioiden näkökulmasta onnistunut tilan luomisessa luottamukselliselle vuoropuhelulle sekä miten vastuullisuuteen liittyvää tietotaitoa on saatu lisättyä.

Yritykset antavat kyselyyn vastaamalla osviittaa hankkeen tavoitteisiin pääsystä. Lisäksi organisaatiot saavat tärkeää tietoa oman yrityksensä kiertotalouden mukaisesta toiminnasta yksilöidyn analyysikoosteen muodossa. Sidosryhmäkysely tullaan lisäksi toistamaan, jolloin yritykset voivat seurata omaa edistymistään aiheen tiimoilta.

Kyselyyn voi vastata 4.10.2021 mennessä täällä. Nyt on loistava tilaisuus varmistaa organisaatiosi osallistuminen alaa kehittävään vuoropuheluun!

Anna Liedes
Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija
Turun ammattikorkeakoulu

Lisätietoa aiheesta:

EU:n Green Deal
Päästökauppa
EU Green Deal – Fit for 55 -paketti
IPCC:n raportti 2021
IMO:n kasvihuonekaasupäästöraportti 2020