Opinnäytetyöaihe Merikartta-hankkeesta: tehokkuus ja hiiliviisaus satamissa

10.11.2021

Meret ja merten ekosysteemi ovat maapallomme elinehto. Meret toimivat planeettamme keuhkoina. Ne ovat myös suurin käytössämme oleva hiilinielu ja sitä kautta keskeisessä roolissa ilmaston säätelyssä. (https://unric.org/fi/, 12.11.2020)

Meri toimii meistä monelle elinkeinon lähteenä joko ruuantuotannon, kaupan tai kuljetusten kautta. Maailman kaupasta 90 % kuljetetaan meriteitse. Laivakuljetusten toimiala on kooltaan jopa 12 000 miljardia euroa.

Merikartta-ekosysteemityö on käynnissä yli sadan alan ammattilaisen voimin. Merikartta-työn yhtenä tavoitteena on löytää kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, joihin liittyy myös kapasiteetin tehokkaampi käyttö. Laivat viettävät nykyisin suuren osan ajastaan satamissa, joko odottaen laituripaikkaa tai lastioperaatioiden alkamista. Joutilaan ajan minimointi lisäisi kapasiteetin käyttöastetta eli sama laiva ehtisi ajamaan enemmän lastia, mikäli satamissa vietettävä ”idle time” saataisiin karsittua minimiin. Tällä olisi vaikutusta myös päästöihin, sillä laivat kuluttavat polttoainetta ja aiheuttavat päästöjä myös joutilaana aikana.

Haluaisitko sinä olla mukana pienentämässä merenkulun päästöjä ja rakentamassa hiilineutraalia kiertotalouden mukaan toimivaa meriklusteria? Nyt siihen on mahdollisuus!

Opinnäytetyö-haaste

Tule selvittämään kanssamme, miten satamien tehokkuutta voitaisiin lisätä.  Miten laivojen satamakäyntejä voidaan lyhentää?  Mihin aika kuluu laivan satamassaolon aikana ja mitä vaiheita voidaan tehostaa?

Meitä kiinnostaa erityisesti aika joka satamassa kuluu laivan saapumisen ja lastioperaatioiden käynnistymisen välillä, ja vastaavasti lastioperaatioiden päättymisen ja laivan lähtemisen välillä.

Opinnäytetyö toteutetaan haastattelemalla valittuja satamia ja siellä toimivia tahoja (satamaoperaattorit, laivameklarit, luotsit, varustamot, laivat). Osallistumme case study -tyyppisen tutkimuksen rajaukseen ja avustamme tarvittavien kontaktien luomisessa.

Opinnäytetyö toteutetaan osana Merikartta-ekosysteemihanketta.

Opinnäytetyön tavoite

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata

  • satamassa toimivien tahojen roolit ja osuus sataman arvoketjussa
  • tiedonkulku eri tahojen välillä
  • laivojen satamakäyntien kartoitus eli mihin aika kuluu saapumisen ja lähtemisen välillä
  • tehostamiskeinot joutilaan ajan minimoimiseksi

Työn tuloksena syntyy case study -tutkimus laivojen satamakäynneistä, ajankäytöstä ja kehitysehdotuksia ajankäytön tehostamiseksi.

Työ tehdään kirjallisena joko suomeksi tai englanniksi. Toimeksiannon tulee olla valmis viimeistään 06/2022.

Opinnäytetyö tehdään osana Turku AMK:n vetämää Merikartta-hanketta. Hankkeen kautta on mahdollista tehdä opiskelija-assistentin työtä 300 työtunnin ajan ja samalla tutustua opinnäytetyön aihepiiriin. Myöhemmin voit jatkaa aineiston kokoamista opinnäytetyöksi osana opintojasi.

Mikäli kiinnostuit aiheesta, lähetä meille 30.11.2021 mennessä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseenkiertotalous2.0@turkuamk.fi. Laita otsikoksi Merikartta-satamat.

Kiinnostuneet haastatellaan Teamsin välityksellä erikseen sovittavana ajankohtana.

 

Lisätietoja antaa:

Piia Nurmi
piia.nurmi@turkuamk.fi
Tutkimusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu